ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมผลงานนักเรียน (งานเกษตร)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายครรชิต คงสำราญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายนายไพสิทธิ์ คงทน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสุนทร คงทน ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวชนกพร เทียนสิงห์ชัย ครู โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นายประยูร ยวงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายไผ่ พรมเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุพิน อินทร์งาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายธนากร เรืองรอบ ครูชำนาญการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวนางสาวจิราวรรณ นาครินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางอุษณีษ์ ศรีสม ครูชำนาญการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางขวัญชนก สินค้า พนักงานราชการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์