ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ วงค์มาเกตุ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางบุญยืน บุตรเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาววรัญญา นิยมพันธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัตนบุรี
นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม