ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายกฤษฎากร แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางจรรยา โคตรชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางอุดมสิน ชื่นใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางนัดดา เหล่าสกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ ครู โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นายภาณุ ครอบเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางธนพร พัตราภักดิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางวิภาภรณ์ สวยรูป ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางประใพวรรณ สมจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นางน้ำผึ้ง ลับสูงเนิน ครู โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายธีระวัฒน์ สุระศร ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางรุ่งนภา กลิ่นกลาง ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวกวิตา อินธิสาร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสุเทพ เทียมคลี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพย์วรา ใจดี ครูชำนาญการ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายฉวิน บุญยงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูชำนาญการ โรงเรียนสังขะ
นายภูเบศ นิราศภัย ครูชำนาญการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายนฤพล สายวิลัย ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายวิมาน บูรณ์เจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นางสาวไลลา อุดมทวีพร ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร