ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน/ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางนพาพร ฮึกเหิม พนักงานราชการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นายอุดม พรหมบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางศันสนีย์ วงเวียน ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางวิริญญา ดุมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายชวลิต คุชิตา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร