ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางอุดมสิน ชื่นใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ ครู โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นางวิภาภรณ์ สวยรูป ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางเบญญาภา นิธิโสตถิภาคย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นางประใพวรรณ สมจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นายธีระวัฒน์ สุระศร ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางรุ่งนภา กลิ่นกลาง ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวอารุณี บุญยืน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนภัสวัลย์ สายรัตน์ ครู โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายขุนธนา ปัญญาเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสุเทพ เทียมคลี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพย์วรา ใจดี ครูชำนาญการ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางสาวสุธาสินี รอดกระโทก ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวกนกศิลป์ แผ่นทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวทัศนีย์ ศรีทน ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวทัศนีย์ ศรีทน ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวพัฒสลี เพ็งแจ่ม ครู โรงเรียนสิรินธร
นายศุภชัย แรงกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายวิฑูรย์ อยู่ยืน ครูชำนาญการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสาวไลลา อุดมทวีพร ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายฐานะ บุญรอด ครู โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางอนงค์ สุขเกษม ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา