ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานช่าง)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายสมชาย เกตวิจิตต์ พนักงานราชการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายพิษณุ คำภู ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายศราวุธ จันทร์วิเศษ ครู โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายทรงชัย บุญสุยา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวนันทกุล บุญเสริม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวปุณญิศา หงษ์สูง ครู โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นายบุญส่ง. งามสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายครรชิต บุญปก ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสิทธิพล นามสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายโกเมน ได้เห็นตอบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายภาณุวัฒน์ ปิ่นหอม ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายสุรศักดิ์ แจ่มใสย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนตานีวิทยา