ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายสุพรรณ ทองขาว ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นาง อำภร สุทธิมูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายมานะ อดทน ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางนารีรัตน์ สุขจำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางจินตนา แฉล้มไธสง ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางบุญยืน บุตรเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวสำราญ แก้วอ่อน ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาววนิดา ครู โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางสาววนิดา นิ่มนวล ครู โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางสาวมาลิไพร นามมะ ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวภคอร จันทะเวช ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวจันธิมา ผดุงเจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางนิภา หลิมศิริวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวชมทิพา กะภูทิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวศัลย์ทนีย์ กัญญาพันธ์ ครู โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวศัลย์ทนีย์ กัญญาพันธ์ ครู โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางอรทัย ไชยเชฐ ครูชำนาญการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นางละออ กระแสโสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพญารามวิทยา
นางฐิติญารัตน์ สมหมาย ครูเชี่ยวชาญพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางอณัญญา คำสิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาดีวิทยา
นายธนพงศ์ ประพานศรี ครู โรงเรียนนาดีวิทยา
นางปานไพลิน ขอพรกลาง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางระวีวรรณ. งามสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นางสุพารัตน์ แซ่อุย พนักงานราชการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวกัญจนาภรณ์ เจริญผล ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางกมลทิพย์ ทองหย่อน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางกมลทิพย์ ทองหย่อน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสมพร สาระนิม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ พนักงานราชการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุทัศนี ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายจารุวัฒน์ ภูนะยา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอุษณีษ์ ศรีสม ครูชำนาญการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางพัฒนาภรณ์ ราษีนวล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางฐิติญารัตน์ สมหมาย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางรัตนาศรี สกุลโชติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางอรุณี นารัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรี พนักงานราชการ โรงเรียนตานีวิทยา