ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเกษตร)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายยุวสันต์ อุ่นเรือน พนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์ ครู โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายอุดม พรหมบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสุภาภรณ์ โสมสุข พนักงานราชการ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นายสมพงษ์ โสมสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสิริวัฒก์ แสงกล้า ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสำอาง ใจใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางอัจฉราวดี บุญแสน ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นายนายนครินทร์ กือสันเทียะ พนักงานราชการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายสมเกียรติ กลั่นกำเนิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายสุรนนท์ เรืองไกล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาววิภาวรดา ประกอบดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสุรนนท์ เรืองไกล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา