ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

กิจกรรมการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายชัยพล เผือดจันทึก ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวจิตญาดา หมื่นเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นายสนัย ชัยยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางวิทยาคาร
นายสมคิด ศรีจำปา ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางศรีวิไล ลับโกษา ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวแก้วมณี ปัทมะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายขวัญชัย ถึงดี ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายเลอศักดิ์ ไชยเทพ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายไชยพร สำราญสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายรัชพล อินทร์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายปรีชา ชนะชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอธิชา มีสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวรวุฒิ แยบดี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายพีระพนธ์ ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายรณชัย รัชนะปกิจ ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางน้ำนิ่ง ทรงกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพยอม สีมาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางลมัย สวัสดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา พรมแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายมนตรี สุดาปัน ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์