ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

กิจกรรมการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางขวัญจิรา วงแหวน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นายศรัทธา เชิงหอม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นางสาวเฟื้องฤทัย ชวนชม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายธนธร สมใจหวัง ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวศิริพร ชัยมงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นายบรรจง ทองกระจาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายประจักร พอกสนิท ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวศศิประภา จินพละ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวศุภักษร เทียมพล พนักงานราชการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายทราวุฒิ ปุ่นประโคน ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นายประมวล วงษาเวียง ครูผู้ช่วย โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
นายยุทธนา พวงพิมาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์