ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางขวัญจิรา วงแหวน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางจงชญา นวลสะอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอัษฏา นวลสะอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวิตรี ดีประดวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายศรัทธา เชิงหอม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์ ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นางชญานิศ สมานมิตร พนักงานราชการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายธีรพล อุ่นศิลป์ ครูชำนาญการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวเฟื้องฤทัย ชวนชม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายธนธร สมใจหวัง ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวจุไรรัตน์ อินธรรมมา ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวศศิประภา จินพละ ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวศศิประภา จินพละ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางนันท์นิศากันต์ นันทสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายทราวุฒิ ปุ่นประโคน ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นายโกวิท ปลื้มรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางชุติกาญจน์ สันตะการ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นายประเสริฐ บุญมาก ครู โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายปฏิวัติ นรสาร ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
นายธนพัต บรรลือทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยง ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวญาดา ฉายแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางกาญจนา เมชบุตร ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นายศราวุธ ถึงสุข พนักงานราชการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายธงชัย แผ่พันธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นายชัยกฤต บุญธนาสิริ ครู โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางบุหงา จันทร์เพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา