ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายเทพรัตน์ กิ่งแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายธีระพล เสาะแสวง ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวจรรยารัตน์ ลวดเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสุพรรณ ก้านอินทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางน้ำข้าว เสนคราม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายบุญร่วม กลิ่นหอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวสุมณฑา มีสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุภา คิดนุนาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางนัยน์ปพร กูลรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางทิพย์ฉัตรกานต์ สุธรรม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางจินตนา ชัยทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวกิ่งแก้ว สมหวัง ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางนภัสกรณ์ นามโสม ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นายบุญสิทธิ์ วานุนาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยง ครูชำนาญการ โรงเรียนตานีวิทยา
นางพัชรี พุฒซ้อน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางนงลักษณ์ ธรรมดา ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางอุมาพร สุดาปัน พนักงานราชการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสุวิชญา คงสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นายสุวิชิต สมยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม