ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายวรวิทย์ ภูแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นายสังเวียน ประคองชื่อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวณัฏฐวี ทองดา ครู โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางโชติกา ยั่งยืน ครู โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางเรไร เผือดนอก ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวกอบแก้ว ภูติธนารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวนงนุช อินทรวงษ์โชติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางภัคภร ใสแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางชริกา อุรารื่น ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นายศราวุฒิ สนใจ ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นายชัชวาลย์ มณีวัตร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุวรรณี เสาร์ทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสายสมร เจือจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย ครู โรงเรียนสิรินธร
นางลักขณา คุณมาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางวรรณี พลสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายกิตติภัฎ บุญหวาน ครูชำนาญการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวศิวพร บุญมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางดรุณี วงศ์เหิม ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายครรชิต วงศ์เหิม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวพุทธรักษา นามสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวดารินทร์ กะการดี ครูชำนาญการ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวสุภาวดี สุขชีพ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายสายบุตร พันธ์เสน ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางวลัยพร แอกทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสงัด จันทร์พลี ครูชำนาญการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางรุ่งนภา นันทวิสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนเทพ
นายพรชัย สุขแสวง ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางวรณัน ทุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายศุภกร บุญเผย ครูชำนาญการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางสาวปนัดดา สมานจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายศิริ ระฆังทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนเทพ
นางจิราพร ผดุงศาสตร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นายชัชวาล มั่นคง ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายพิสิษฐ์ แวงสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวชุติมา เสาทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายประดิษฐ์ สมสวย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางจงจิตต์ สมสวย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางสาวอรพิน ฉายแก้ว ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสุพัตรา ฉลาดเลิศ ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางอุมาพร หาญมานพ ครูชำนาญการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร