ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กิจกรรมการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวพรรณภวดี บุญสด ครูชำนาญการ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นายพิพัฒน์ อัครเดชธนะพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นางสาวจรรยารัตน์ ลวดเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอมรรัตน์ เพิ่มทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางสาวนวลปรางค์ พองนวล ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายวัฒนา คงทน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
นางพรประภา เชื่อมทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางกัลยารัตน์ แสนกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางบุญนิศา สุปิงคลัด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวศศิธร ดวงจิตร พนักงานราชการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายนฤพนธ์ สายเสมา ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางเนตรนภา พรหมทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางกุหลาบ วงศ์วาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นายศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นางสาวสุพิรารัตน์ เพิ่มผล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมหิธรวิทยา
นางสาวปาจรีย์ ทามาศ พนักงานราชการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวเอมอร ดาศรี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอภิศักดิ์ อุดหนุน ครูชำนาญการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาวกัลยาณี ศรีวิเศษ ครูชำนาญการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นางสาวอรพินท์ ดาศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นางนิตยา บุญเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นายสุริยา เอี่ยมสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นางไตรสรณ์ สาลี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางกันทิมา ครอบเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางเกษร ศรีจำปา ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายสุเมธ มังจันทึก ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวลัดดา สกุลทอง ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวอ่อน เชื่อมรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายชัยศรี ก้านอินทร์ ครู โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยม ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางจีราพร เอ็นดู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสมพร สุทธิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุรพงษ์ บรรจุสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางจารรุวรรณ เชยคำแหง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายภูมิพิทักษ์ เจริญไว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางประสิทธิ์พร ชัยงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางหทัยกาญจน์ พิมพ์สาร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายคมวิบูลย์ หันตุรินทร์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางนงค์ลักษณ์ สะท้านอาจ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวฐิตินันท์ บุญเสริม ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธีรนันท์ นามเสริมศรี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวธัญสุดา อินทร์งาม พนักงานราชการ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นายกิจติกร จำปางาม ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางจิรานุช นาคีสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายยุทธนา นาคีสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางนารีรัตน์ อุปการกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางธัญญารัตน์ เจริญศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางยุวดี ชมชื่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางเกศินี เกลียวทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายนเรนทร สุรินทราบูรณ์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายนฤดล คงนุรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางณัฐพร ทาทอง ครู โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายชาตรี สร้อยดอก ครู โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายขวัญชัย ปรักเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางปิยาพร คงนาค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสาวนิตยา จินดาศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางวัชรี กมล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวรัตนา หวังสุดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวชนิดาภา แก้วจำปา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา