การลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

เปิดระบบให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ติดต่อประสานงาน ADMIN ศูนย์

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรม จำนวน
นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานช่าง)
4
นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานบ้านและธุรกิจ)
7
นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเกษตร)
6
นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเทคโนโลยี)
6
ผลงานนักเรียน (งานช่าง)
11
ผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
17
ผลงานนักเรียน (งานเกษตร)
11
ผลงานนักเรียน (งานเทคโนโลยี)
14
วิจัยในชั้นเรียน (งานช่าง)
2
วิจัยในชั้นเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)
5
วิจัยในชั้นเรียน (งานเกษตร)
3
วิจัยในชั้นเรียน (เทคโนโลยี)
25
สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานช่าง)
5
สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
5
สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเกษตร)
3
สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเทคโนโลยี)
24
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานช่าง)
12
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานบ้านและธุรกิจ)
38
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (งานเกษตร)
13
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)
66
รวม
277