ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมผลงานครูผู้ช่วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวณภัทร มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวสุธินี โสตะวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายกริชชัย เจนสระคู ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด ครูผู้ช่วย โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายปราโมทย์ คะหาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นายมาโนช เชื้อสาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวขนิษฐา​ สมใจ ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสุพิชญานันทย์ นิสัยกล้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวสุชาดา คำขาว ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาวณิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายกิตติกวินท์ ปินไชย ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวนิศารัตน์ สืบสังข์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายนวัช หาทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวประภัสสร แสงกล้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวรัชฎาภรณ์ ลำใย ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวสุจิตรา มาลีแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาววิจิตรา ปิดณรงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสังขะ
นายศุภชัย ผูกเกษร ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายอนุชัย วันศรีรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวกสิญาณินท์ บุญลีประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายโอภาส เครือมั่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางสาวนิชาพร สุวรรณโชติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวเกศราภรณ์ แรงรอบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางสาวฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
นายเอกสิทธิ์ จันทะศิลา ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายวิเจษฐ รสสุคนธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายพงศ์ศิริ พวงศรีเคน ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสุดาพร เกษี ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายคฑาวุธ คะลา ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายสันติ ประภาสัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายปวีณ์กร อัศวภูมิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายณรงค์ชัย ไพรินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายมนตรี ศรีวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นายบัณฑิต จันทานิตย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาววรัญญา ทำคำทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวชนกานต์ ดวนใหญ่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายอดิศร นับถือดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นายณัฐพล สุริโย ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นางสาวปณัฐกุล บุญมี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นางปุญยานุช อนุเคราะห์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายฤทธิกร มั่นหมาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายพูนทรัพย์ ทองมาก ครูผู้ช่วย โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นายกำพล คำทา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวจุรีพร ดียิ่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวภาณินี ศูนย์กลาง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสังขะ