ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางฐานิต ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสุลาวัลย์ เป็นเครือ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวอาทิตยา โพธิ์หิรัญ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางศุภลักษณ์ ศรีผาวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวอารีรัตน์ ใจกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวเตือนใจ แสนกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวจันทรา เป็นสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสุรเดช ใจจุลละ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายเสมอ บรรลือทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวจุฑารัตน์ สนิทชัย ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางอำไพรินทร์ ก่อแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางปุณยนุช วสุนันต์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวกษมา ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางยุวธิดา ลอยประโคน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางศิริพร ศรีเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาววาสนา เจริญยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นางวิไลลักษณ์ บุญเศษ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายชุมพล ประกอบดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวทัศนีย์ สุพรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสาวดารารัตน์ ปัญญาโรจน์สุข ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอรนุช ดมหอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางณัฐฏิกานต์ ทองเกษม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวรุ่งนภา กองสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางชุติมา ภูมิศาสตร์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางกมลทิพย์ งามทวี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอามชัย ภูมิศาสตร์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวสุภาวดี ผูกดวง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวดวงฤทัย อุดทุม ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวสิริธพร ลวดลาย พนักงานราชการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวบุสดี แก่นแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายไกรวิชญ์ สีนิล ครู โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายวิทยา สายไทย ครูชำนาญการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาวสุจิตรา แรงจบ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวธิติมา ทองคำ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวสุพรรษา วันไทย ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายกรกฏ รัตนกรกาญจน์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวจีรนุช ทรัพย์มาก ครู โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวสุดใจ ยังมี ครูชำนาญการ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวสงกรานต์ เจือจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นายอาทิตย์. แก้วสังข์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางวารุณี. แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางอรทัย วรพุทธ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางสาวขนิษฐา อินทร์เหลา ครู โรงเรียนมหิธรวิทยา
นางปภังกร นาเมืองรักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวปัทมา มีพรหมดี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางปตินุช พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวพรผกา ดนเสมอ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายชาญณรงค์ มุมทอง ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวดวงพร วรางกูร ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวธัญธิญา มาแนม ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวดรรชนี ใจดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสิริพร สุขยานุดิษฐ์ ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นางพิกุล เซียนโห ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางประไพรัตน์ แสงทอง ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นายสมโภชน์ คงกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวลำจวน สีงาม ครู โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางรัชนีวรรณ กงทอง ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางพรเพชร พันธุ์สุข ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางยุวดี ผูกดวง ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทอง ครู โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา