ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนสื่อ-นวัตกรรมการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางรุจิรา มาลาทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสริญญา อินทรนุช ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางอัชญา แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางทองแก้ว ควรสุทธิ ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุชาดา เฉลียวไว ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นายนิเวช เหมือนนึก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมหิธรวิทยา
นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย ครู โรงเรียนสิรินธร
นางศุภลักษณ์ ศรีผาวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม ครู โรงเรียนสิรินธร
นายแมนพล สุวรรณเสวก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวพรนภา พุทธานุ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางปุณยนุช วสุนันต์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายทองอ่อน เสาเวียง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวลัดดาวัลย์ ใยอิ้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางยุวธิดา ลอยประโคน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวกษมา ลาดสะอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายปรเมศ กุลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวดารารัตน์ ปัญญาโรจน์สุข ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวบัวจุมแสน ตนตรง ครู โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นางสาวทัศนีย์ สุพรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสาวดวงใจ บุตรดี ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นางวิชชุกร แก้วกงพาน ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางณัฐฏิกานต์ ทองเกษม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวสุภาวดี เขียวหวาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาววราพร จิตร์เดียว ครูชำนาญการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวนภัสสรณ์ นิลหุต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางนฤมล หวังมั่น ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายบุญชู พูนดังหวัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นางสุนันทา นามสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางดาวรัศมี รีรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นายเจนณุวัฒน์ วิมุตกุล ครู โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นางสิริกานต์ วายโศรก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางนภาลัย บุรีวัฒน์ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางฉวีสุข เสร็จพร้อม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางกมลทิพย์ งามทวี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางชุติมา ภูมิศาสตร์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายอามชัย ภูมิศาสตร์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสมใจ จิตสิริไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางมยุรีย์ ศรีทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางพัชรวรรณ สีทองหลาง พนักงานราชการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวจิราภรณ์ ดัชถุยาวัตร ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายประเสริฐ เพิ่มทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางนิธิภรณ์ ภูนะยา ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวเพชรลดา อสิพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวดวงพร วรางกูร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายธนวิชญ์ แสงราม ครูชำนาญการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางสาววิไล เบิกบาล ครู โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางวรรณี มณีพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางกาญจนาพร สุจินพรัหม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสำเรียง ศรีเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางยุพาจิตรา บุญจรัส ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวนภาพร พิศวง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี ครูชำนาญการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวสุจิตรา แรงจบ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางหรรษา โพธิ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางภาวดี สิงคนิภา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวพรพิมล แพงภูงา ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายกรกฏ รัตนกรกาญจน์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวธิติมา ทองคำ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวสุพรรษา วันไทย ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางสาวอำพา อ่องพิมาย พนักงานราชการ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นายมานพ หอมจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นางสาวสุดใจ ยังมี ครูชำนาญการ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวพัชรี สุจินพรัหม ครู โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นายธนาวัฒน์ คงนาค ครูชำนาญการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสาวกัลยา คิดอยู่ ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุพรรษา ยาจิตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นางสาวสุฑาพร คบหมู่ ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นางดวงใจ เจือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นางสาวจินตนา มณีศรี ครู โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นายคำจันทร์ มณทาหอม ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางประภา ธุรานุช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอรทัย วรพุทธ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางสาวกรนันท์ วสุวัชร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอำภา น้ำหวาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางโสพิน จิตติพุทธางกูร ครูชำนาญการ โรงเรียนแร่วิทยา
นางสาวขนิษฐา อินทร์เหลา ครู โรงเรียนมหิธรวิทยา
นางปภังกร นาเมืองรักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางนุชศรา ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสุภาภรณ์ สุขจิต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสิริกร คงกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางปตินุช พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นายสมโภชน์ คงกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสิวพร ไพรกังวาล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางศิริพร ศรีเพชร ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางเฉลิมวรรณ แพงภูงา ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นางนิภาวรรณ ลัดดาหอม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางดวงดาว คงนุรัตน์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวดรรชนี ใจดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นายวัชรพงศ์ แก้มทอง ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางวาสนา ทองนำ ครู โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางสาวปัทมา มีพรหมดี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวพรผกา ดนเสมอ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายมีฉัตร ศรีเที่ยง ครู โรงเรียนโนนเทพ
นางสาวจีรวรรณ หมื่นมี ครู โรงเรียนสังขะ
นายสิทธิพงษ์ ยิ่งมีมา ครู โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางสุธิตา สีสิงห์ ครู โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางอรอุมา สำรวมจิตร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวธัญยรัตน์ ยิ่งเสมอ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางรัติยวรรณ ครองศิลป์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางอุมารินทร์ ศรีริ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวกานต์ศิริ ขุนศิริ ครู โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางนุชนาถ จันทมาศ ครู โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นายสุริยา คำดี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวศริญญา นามขันธ์ ครู โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวเตือนใจ แสนกล้า ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์