ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายสุรชัย กุลรัตน์ พนักงานราชการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาวชิตนาฎ เคนจัตุรัส ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวสุพรรณยุภา แสวงชอบ ครู โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางสาววันทนา ยวงทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี พนักงานราชการ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายสุรเชษฐ รักเกียรติสกุล พนักงานราชการ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสุกัญญา ทองกลาง ครู โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางนพาพร ฮึกเหิม พนักงานราชการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นายสุนทร วงษ์ฉลาด ครู โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายไพฑูรย์ ทวีแสง ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายธรรศ์พงษ์ นานวล ครูชำนาญการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางเสาวภา พูลเพิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นางสุจิตรา เจิมสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางกันธิมา ยวงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางกิตติญาพร มุลเมืองแสน ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายพชธกร นันทพันธ์ ครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสุนทรีย์ ก่อกุศล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวรุ่งหทัยรัตน์ วันทาพงษ์ ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นางศศลักษณ์ สมชื่อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสุภาพร ลอยทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางวันทา นามรักษ์ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นายชวลิต คุชิตา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร