ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายจรูญ ชัยยิ่ง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางวรรภา กฤติยาวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นายชัยพร สืบนุการณ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอรุณีย์ มนต์ดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นายกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางณิชชา กลมกลาง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายเรืองณวิน มีดินดำ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา