ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางเอกสารประกอบการเรียน ครูชำนาญการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางสร้อยเพชร วุฒิงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นายเรืองณวิน มีดินดำ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางนฤมล ทิมแท้ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายนิเวช เหมือนรึก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมหิธรวิทยา
นายนิเวช เหมือนนึก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมหิธรวิทยา
นางสาวนภาพร นะเรศรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาวม.3 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวศินัดดา ศิลาลาย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาววลีวรรณ วัดตรง ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางพิมลพรรณ โสรบุตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา