ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายวิรุจ ก่อแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวศราวดี สุรินทรานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางพิมพ์ฤดี ประเสิรฐสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางณิชชา กลมกลาง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอุดม พรหมบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายสุทธิพงษ์ แฝงบุญ ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวนภาพร นะเรศรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาวรุ่งทิพย์ เสาสูง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวกรรณิกา ลาภจิตร ครู โรงเรียนสิรินธร
นางนางธิดารัตน์ พรมดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวประภาภรณ์ รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางสร้อยเพชร วุฒิงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางสาวจินตนา มหารัตวัน ครู โรงเรียนสังขะ