ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา ครู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางณัฐวดี ชัยช่วย ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายวันเฉลิม อุดมทวี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง ครูชำนาญการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาระภา เนียมทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายประชุม ปุ่มแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางนพาพร ฮึกเหิม พนักงานราชการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นายศาสตราวุธ มีดี ครูชำนาญการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางนิภาพร เดชศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสุรินทร์ โสฬส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ ครู โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายนที ทรงประโคน ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวอมรรัตน์ เสาทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสมหวัง สุดโสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นางศันสนีย์ วงเวียน ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นายเด่นชัย ชายทวีป ครู โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นายธรรศ์พงษ์ นานวล ครูชำนาญการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายกฤษฎา นิสัยกล้า ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวนันทิยา ชุ่มชื่นดี ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวบุรี โปรยกลาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายสำรวย พันธ์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางอมรรัตน์ พันธ์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นายธนิกกุล บุญอาจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนรัตนบุรี
นายสมคิด แก้วเขียว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนรัตนบุรี
นางทัศนา สีบาน ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายศักดิ์ชาย เทียนชัย ครู โรงเรียนพญารามวิทยา
นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายธีรพงศ์ ปุยะติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนตานีวิทยา
นางยุพิน บรรเทพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวณภัทร เนืองมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์