ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward-desigh

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวธนานุช ดุุจจานุทัศน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายสุทธิรักษ์ นิลาลาด ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวนงณภัส เงางาม ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวสมฤดี อุ่นใจ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวปดิวรัดา เกิดสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางสุกฤตา บูรณ์เจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางอนุษา มีรสล้ำ ครูชำนาญการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางประภาพรรณ ขำภิรัฐ ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวกมลพันธ์ ศิริพูน พนักงานราชการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายกันตณัฐ รอบรู้เจน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางกรรณิกา รัตนะวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางนิธิกานต์ พันธ์จูม ครูชำนาญการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางนภาพร จินดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายอดิศักดิ์ พิมพ์จันทร์ ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายธิติ ไชยวัฒน์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายพิรุณ ไพสนิท ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาววิรัญชนา สุมนทา ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางจุฑาณี บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายปรีชา ลาภมาก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายณัฐกฤษฏ์ ภูมิสูง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวสุภาวดี ผูกดวง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวธิติมา ทองคำ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางฉวีวรรณ อินทนู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางยุวดี ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางณัฏฐินี ชอบมี ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสรัลดา พรจินดาสกุล ครู โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสาวเกสรา สาแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตานีวิทยา
นายธวัชชัย มีสะอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางอรอุมา สำรวมจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายศิริชัย สายยศ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพรเทพ เมินขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางเพทาย จิตธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวชวัลลักษณ์ แสงเทพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางยอดขวัญ กิ่งมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวดวงพร สุขพร้อม ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุนันทา นามสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางกชนิภา การบรรจง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสำเรียง ศรีเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวเพชรลดา อสิพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายโชคชัย สำนักนิตย์ ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาววิลาวัณย์ เบิกบาน ครู โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาววิลาวัณย์ เบิกบาน ครู โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายนายชาญชัย ผสมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวสงกรานต์ เจือจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นางประภา ธุรานุช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวสิวพร ไพรกังวาล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวเกศนี นับถือดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอำภา กลองชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาววรากุล ผลาผล ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นายชรินธร ศรีลานุช ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาววาสนา สาลี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร