ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการประกวดสื่อ - นวัตกรรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวจิตติพร สุวรรณาลัย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวธิติมา ทองคำ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางนิภาวรรณ ลัดดาหอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางรัติยวรรณ ครองศิลป์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายสุทธิรักษ์ นิลาลาด ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวนงณภัส เงางาม ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาววณิชชา บุญมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางสุธิตา สีสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางวิไลวรรณ คำดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสุริยา คำดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวปดิวรัดา เกิดสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายธิติ ไชยวัฒน์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอภิวุฒิ คำแสนราช ครูชำนาญการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวรัตนาภรณ์ สัชชานนท์ ครูชำนาญการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายอิทธิพล จิตรแม้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางนุชนาถ จันทมาศ ครู โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นางอรวรรณ รัมพณีนิล ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางจุฑาณี บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวลัดดาวัลย์ ใยอิ้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางจรรยา คุณภาที ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสาวศริญญา นามขันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายพิทักษ์ เสาทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นางนิรมล ทองปน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นางสาวพรผกา ดนเสมอ ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวปัทมา มีพรหมดี ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางอุมารินทร์ ศรีริ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวฉัตรชฎา ติงสะ ครู โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทรา เป็นสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายปฐม อินทร์ปรุง ครูชำนาญการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นายวัชรพงศ์ แก้มทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางสาววรรณธนา กิตติภัทท์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางปตินุช พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาววิไล เบิกบาล ครู โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางอรอุมา สำรวมจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายศิริชัย สายยศ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางณัฐรียา แบบอย่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธาตุศรีนคร
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางรฐา แหวนวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวเพชรลดา อสิพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางนิธิภรณ์ ภูนะยา ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพยอม วิชุมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพิมล ใจเย็น ครูชำนาญการ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางโสภาพันธ์. บุญรอด ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาววิลาวัณย์ เบิกบาน ครู โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวพัชรี สุจินพรัหม ครู โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางอรทัย วรพุทธ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางสาววัชรา ขันธพาณิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวกัษมา ลาดสะอาด ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายธนวิชญ์ แสงราม ครู โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายพิรุณ ไพสนิท ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวกษมา ลาดสะอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสุภาภรณ์ สุขจิต ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางสริญญา อินทรนุช ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า ครู โรงเรียนสิรินธร
นายสมโภชน์ คงกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสิริกร คงกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางกาญจนาพร สุจินพรัหม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางยุพาจิตรา บุญจรัส ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางรุจิรา มาลาทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางอัชญา แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวกัลยา คิดอยู่ ครู โรงเรียนสิรินธร
นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุชาดา เฉลียวไว ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวกรนันท์ วสุวัชร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสิรินธร
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร