ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการประกวด Best-practice

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวธนานุช ดุุจจานุทัศน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจิตติพร สุวรรณาลัย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางนิภาวรรณ ลัดดาหอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางรัติยวรรณ ครองศิลป์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายพรหม ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวพรนภา พุทธานุ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นายปฏิพล จำลอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางพยอม วิชุมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางวรรณี มณีพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร