ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการประกวดวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวจิตติพร สุวรรณาลัย ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวธิติมา ทองคำ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายพรหม ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวปดิวรัดา เกิดสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายสุทธิรักษ์ นิลาลาด ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายพิรุณ ไพสนิท ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวสุพิน สุมิตดี ครูชำนาญการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวอารยา แฟสันเทียะ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวธัญธิญา มาแนม ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางชุติมา ภูมิศาสตร์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายอามชัย ภูมิศาสตร์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวชนันธร อุดมศิลป์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทอง ครู โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นางสาวศุภวรรณ สายบุตร ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวศริญญา นามขันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางรัตนา บุญธนาสิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวลำจวน สีงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางสาวกมลศรี สายพันธ์ ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางยุวดี ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายธนบดี สอนสระคู ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวพรผกา ดนเสมอ ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวปัทมา มีพรหมดี ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวธัญยรัตน์ ยิ่งเสมอ ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางพรเพชร พันธุ์สุข ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางรัชนีวรรณ กงทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสุดารัตน์​ บุตรดี ครู โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางประไพรัตน์ แสงทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตานีวิทยา
นางชัญญานุช​ เนริกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางอรอุมา สำรวมจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางอาณัชยา จินดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวนีรนุช อินทะกูล ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายชุมพล ประกอบดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพิมล ใจเย็น ครูชำนาญการ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวสุพรรษา วันไทย ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวธัญญพัทธ์ รติกุลฐิตินันท์ ครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวธัญญพัทธ์ รติกุลฐิตินันท์ ครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวสงกรานต์ เจือจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นางอรทัย วรพุทธ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวพัชราวรรณ บุญยืน ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางโสภาพันธ์ บุญรอด ครู โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาวกษมา ลาดสะอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายชาญณรงค์ มุมทอง ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสิริกร คงกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวจันทรา เป็นสุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางปภังกร นาเมืองรักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวเตือนใจ แสนกล้า ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวอารีรัตน์ ใจกล้า ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางอำไพรินทร์ ก่อแก้ว ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางพรเทพ เมินขุนทด ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางกมลทิพย์ งามทวี ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสริญญา อินทรนุช ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า ครู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวดรรชนี ใจดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางอรวรรณ รัมพณีนิล ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางกาญจนา พุ่มไหม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวภัทรินทร์ แก้วคำ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสิรินธร