ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวณัฏฐนันท์ ไชย์นามน ครูผู้ช่วย โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางสาวเกษดาพร จันทร์แสน ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายจักรกริช ลือชา ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นางสาวสุนันทา เชื่อมทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวจรรยา ชัยศรีรัมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวจันจิรา คูเมือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวนัญธยาภัทร มะลิงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวนิลุบล รื่นพิทักษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางสาววรากุล ผลาผล ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอำภา กลองชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวเกศนี นับถือดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสันธินี บรรลือทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นางสาวรุจิรา ฉายละออ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายวิญญู ศุภนัส ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวจันทนิภา สิงห์บาล ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาววาสนา สาลี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นายชรินธร ศรีลานุช ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวณิชกานต์ ใจกล้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวพิจิตรา บุตรสา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายธนากร ฝอยจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวจิตตา สำนักนิตย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัตนบุรี
นายธิติสรรค์ บูชาทิพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นางสาวสุวภัทร สวัสดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวณัฐติกา เจริญศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาววริษฐา สมเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจุฑามาศ ฉลาดดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวอุราภรณ์ บุญมั่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสัตญา อยู่เย็น ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวปัทมาพร ผิวเฮ้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายคมสรรค์ ทำทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายภูวนัย ดอกไธสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวณัฐธิดา หม้อทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัตนบุรี
นายนัฐพล​ หงษ์พันธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางปุณยนุช วสุนันต์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวสโรชา ศรีสะอาด ครูผู้ช่วย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวจิตราพร พวงจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายธนะรัตน์ ทองสุก ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายรังสรรค์ สุขแสวง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาวธัญพิชชา อุ่นรัมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวศิรดา ชัยสุวรรณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายวีรภัทร อินธิกาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายธนกร สร้อยสวรรค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายวีระพล บุญทวี ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวสาวิภักดิ์ ครุฑรัมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวสุปริญญา ญานุกูล ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายอนุชา ยอดงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางวิรุดา ดวงสิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวสุทธินี ขุขันธิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวนางสาวสุกฤตา ทองเข็ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นางสาวสุกฤตา ทองเข็ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนแร่วิทยา
นางสาวทิพย์ฤดี รูปสม ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางสาววิชญา สุวรรณกูฏ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นางสาวพิมล กาละพันธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นางสาวอำภา น้ำหวาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางสาวจุฑามาศ บำรุงจิตต์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสาวรัตนี แสงมาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวปดิวรัดา เกิดสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางสาวจุฑามาศ บำรุงจิตต์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร