ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวบุณฑริกา โคตรสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัตนบุรี
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวสอนสวรรค์ ถวิลรักษ์ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นายปิยะพงษ์. ยอดอินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นายประสิทธิชัย ชัยชนะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายกิตติพงษ์ พวงสด ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางสาวกฤติญา เทียนชัย ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวกัญญภัทรสรณ์ ไข่มุกข์ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวvi ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวอรวรรณ ต่อยอด ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางอรอนงค์ ศรีมงคล ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางกัญญาภัค คำงาม ครู โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางบรรจงจิตร์ ฉายสันติ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางสาวศุทธินี สุดเอี่ยม พนักงานราชการ โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสายฝน เจริญรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายธนพล วงศ์ฉลาด ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวเกณิกา ชัยชาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวรุ่งฤทัย หอมไกล ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุพรรณี สุขประผล ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวนางสาวญาณิศา สมบัติวงค์ ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางสาวกันยา พอกพูน ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นายมนัส ดีพร้อม ครู โรงเรียนสังขะ
นายประวิทย์ วงษ์เก่า ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร