ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

กิจกรรมการออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางวรรณาภรณ์ จิตรเอก ครู โรงเรียนมหิธรวิทยา
นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวทิชากร สมร ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา มั่นคง ครู โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายกิตติพงษ์ พวงสด ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายนายปิยะพงษ์. ยอดอินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นายประสิทธิชัย ชัยชนะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสาโรช มงคล ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวบุษบา ชื่นงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวอรญา บำรุงรส ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นางสาวอมรรัตน์ สายเหนือ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายวิชัย เครือยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางวารุณี หมายสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางสาวกฤติญา เทียนชัย ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวธัญญารัตน์ ภูบุตตะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวมณีรัตน์ สุขดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายสมิท นพเก้า ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวรุ่งนภา กมลภพ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางกัตติกา คำอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวประคอง พันธ์โนลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวณรินทร์รัตน์ วรกิติญาดา พนักงานราชการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวอรไท ทิมทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายขจรศักดิ์ กงล้อม ครูผู้ช่วย โรงเรียนแร่วิทยา
นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์ ครู โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสุภาวดี ขันคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวราตรี เจือจันทร์ ครู โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวสุมิตตา นามวัน ครู โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางเกษมณี ศรสระน้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางกัญญาภัค คำงาม ครู โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางอรอนงค์ ศรีมงคล ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางอรอนงค์ มีสะอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายธนากร ศรีทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี ครูชำนาญการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาวขัตติยา สุขรอบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวนันทิยา ชัยสว่าง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสิริรัตน์ ขุุมทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาววิภาวี นามเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวyupavadee ponsakaew ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
นางสาวยุภาวดี พลสระแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
นายวีรวัฒน์ ยกดี ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวทิตยาภา บานเย็น ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางเกวลิน ศรีหิรัญย์สกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางอรอุมา ไชยศรีษะ ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นางศุภกานต์ ใจมั่น ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางภัทรภรณ์ ลาวัลย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางสาวพรรณชนก ภูมิพันธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางสาวรัชนก ร่วมสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางนางนิชาภา จันทร์เพ็ญ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางนางนิชาภา จันทร์เพ็ญ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางนางนิชาภา จันทร์เพ็ญ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายธนพล วงศ์ฉลาด ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอม ครูชำนาญการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นางสมควร ชัยเฉลียว ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางสาวกันยารัตน์ ปานทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาววัลลภา ภูมิสูง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวจิตใส จินดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสิริรัตน์ ขุมทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายวันชัย พิงภูงา ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศ ครู โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวเกณิกา ชัยชาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย ครู โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางทัศนีพร โคหาจักร ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวลำไพ ยางงาม ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายเชิดศักดิ์ บุญยัง ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวชนิกานต์ ชารีวัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นางสาวหนึ่งฤทัย ใยเยี่ยม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางวัฒนา สมชอบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายวิชัย จันทร์สอน ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางกชพร นาคประดา ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางศิริวรรณ วรรณดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวงามจิตร สมงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายประวิทย์ วงษ์เก่า ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายประวิทย์ วงษ์เก่า ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาววิภาพร แสวงสุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวจิระนันท์ นนทะบุตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางรัศมี มีพร้อม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ ครู โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางสาวอรวรรณ ต่อยอด ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวชญาภา วรรณศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม