ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายสนชัย ทวีอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายชวลิต คุชิตา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนพาพร ฮึกเหิม พนักงานราชการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางมยุรี ปัญญาเอก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพานทอง ไกรทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นายครองสุข หารไชย ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวจีรภา ขาวดี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอุดม พรหมบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาวศิริรัตน์ วรางกูร ครู โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นายณัฐวุฒิ ทองอาจ ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นายธนิกกุล บุญอาจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนรัตนบุรี
นายสมคิด แก้วเขียว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวสาคร ได้รอดดี พนักงานราชการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางศิริพรรณ ธรรมานิตย์กุล ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางวันวิสา สระแก้ว ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางรัตติยา แหวนวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางกิตติญาพร มุลเมืองแสน ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางเสาวลักษณ์ สวยรูป ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางผ่องใส บัวหุ่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายมนตรี ศรีวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นายวีรเดช มะแพทย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวณัฐพร พุทธขิณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนตานีวิทยา
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน ครู โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางศันสนีย์ วงเวียน ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางวิริญญา ดุมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางศศลักษณ์ สมชื่อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายประเสริฐ ทองอุดม ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางวันทา นามรักษ์ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นายธนิกกุล บุญอา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนรัตนบุรี