ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมผลงานนักเรียน (งานเทคโนโลยี)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายกฤษฎากร แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ ครู โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นายวีระยุทธ พิมวงษา ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางวิภาภรณ์ สวยรูป ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางภูริตา จันทสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวคำพันธ์ เสาะแสวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นายพีระพันธ์ เสริมศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายขุนธนา ปัญญาเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสุเทพ เทียมคลี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสมยศ ระคนจันทร์ ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นายคทาวุธ บุญวร พนักงานราชการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางดลนภา พุ่มพุฒ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวไลลา อุดมทวีพร ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร