ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานช่าง)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายทรงชัย บุญสุยา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายชัยธิวัฒน์ ทาทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นายครรชิต บุญปก ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสุชาติ ศรีเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสิทธิพล นามสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร