ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (งานเกษตร)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาววโรทัย. ภูอาษา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายอุดม พรหมบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร