ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (งานช่าง)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายทรงชัย บุญสุยา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายครรชิต บุญปก ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย