ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางเสาวลักษณ์ บุญมาก ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายสุพรรณ ทองขาว ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางบุญยืน บุตรเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายอนุวัฒน์ ศิโล ครู โรงเรียนตานีวิทยา