ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (งานเกษตร)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายอุดม พรหมบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาววโรทัย ภูอาษา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายสิริวัฒก์ แสงกล้า ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร