ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เทคโนโลยี)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางทิวาพร หลอมประโคน ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นายสมหมาย หลอมประโคน ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวพรระวี บุญสุยา ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นายกฤษฎากร แก่นดี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางจรรยา โคตรชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายธนิต เยี่ยมรัมย์ ครู โรงเรียนช้างบุญวิทยา
นายสำเริง หาญเสมอ ครู โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นางจิตติมา เกษีสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นายวิฑูรย์ อยู่ยืน ครูชำนาญการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางอุดมสิน ชื่นใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ ครู โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม ครู โรงเรียนหนองอียอวิทยา
นายวีระยุทธ พิมวงษา ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์ ครู โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นายชัยกร สุขนิรันดร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางวิภาภรณ์ สวยรูป ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางปานชนก ขันอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุภาวดี เมธาศิริ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายสุวัฒน์ สมหวัง ครู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายกัมปนาท พวงบุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางประใพวรรณ สมจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นายศุภชัย ราชนู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอุรา กันพานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายสุวพันธ์ อุส่าห์ดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายวัชระ โกติรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวรุจิรา ปรางค์ชัยกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายธีระวัฒน์ สุระศร ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอัมพร คนึงเพียร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายพีระพันธ์ เสริมศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางรุ่งนภา กลิ่นกลาง ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายอนันต์ พิลาจันทร์ ครู โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นางผกาวดี สุวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางนันท์นิศากันต์ นันทสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางจีรา ศรีไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางศิริจันทร์ เกตุชาติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวอำภา ลัดดาไสว ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางปภาดา เจียมเมืองปัก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวกวิตา อินธิสาร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนันทรัตน์ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นายขุนธนา ปัญญาเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายศิริเกียรติ บุตะเคียน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตานีวิทยา
นางอภิญญา มณีไสย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสุเทพ เทียมคลี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายครรชิต บุญปก ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพย์วรา ใจดี ครูชำนาญการ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นายสิทธิชัย ประคองใจ ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูชำนาญการ โรงเรียนสังขะ
นายภูเบศ นิราศภัย ครูชำนาญการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวอุดม บุดศรี ครู โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางอิงอร ผลจันทร์งาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสังขะ
นางสาวอมรรัตน์ ปรักเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายประณต ชุบสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางดลนภา พุ่มพุฒ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางปารณีย์ ชัยยิ่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวไลลา อุดมทวีพร ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวอุรัจชา เตียงทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุรภา เสนาบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นางอนงค์ สุขเกษม ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายเชิด ชูตาลัด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์