ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายชวลิต คุชิตา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางบังอร สหัสชาติ ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางสาวรัตติกาล อาศนะ พนักงานราชการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายชิษณุพงศ์ มงคลสาร ครู โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวจุรีพร ดียิ่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวปริศนา สุขเกษม ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางวิทยาคาร
นายวันเฉลิม อุดมทวี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอัจฉรา จันทเขต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวชิตนาฎ เคนจัตุรัส ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นายติกขเวทย์ สมยิ่ง ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางพรทิพย์ เสถียรขันธ์ ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายปราโมทย์ คะหาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางวรรณพร สารัง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายกิตติกวินท์ ปินไชย ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางวิริญญา ดุมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวณิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนพาพร ฮึกเหิม พนักงานราชการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นายนวัช หาทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นายศาสตราวุธ มีดี ครูชำนาญการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวเยาวภา จันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นางสาวนิรัตน์ มุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางปัญจพร ธรรมนิยม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางนางเพ็ญนภา ชูรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายกุศล ชูรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางคัทริยา บูระพันธ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางพานทอง ไกรทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางมยุรี ปัญญาเอก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวสุจิตรา มาลีแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต ครู โรงเรียนสิรินธร
นางละมัย อินทร์แป้น ครู โรงเรียนหนองอียอวิทยา
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจีรภา ขาวดี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ ครู โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางจุฬาลักษณ์ สุภิมารส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายนที ทรงประโคน ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสิริลักษณ์ ผลจันทร์ ครู โรงเรียนนาบัววิทยา
นางสาวศิริรัตน์ วรางกูร ครู โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสาวอมรรัตน์ เสาทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสมหวัง สุดโสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นางปราณี โลห์เซ่ ครู โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางอินทิมา หมายมี ครูชำนาญการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นายโอภาส เครือมั่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางสาวสุพิชญา ชุมศรี ครู โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสุจิตรา เจิมสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวบุรี โปรยกลาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางวนรัตน์ รุ่งพิสิฐไชย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายกำพล คำทา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายธนิกกุล บุญอาจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนรัตนบุรี
นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาคร วัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายปวีณ์กร อัศวภูมิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายณรงค์ชัย ไพรินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสมคิด แก้วเขียว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนรัตนบุรี
นางพรทิพย์ เสริมผล ครู โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางสาวสาคร ได้รอดดี พนักงานราชการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายสุภชัย ไชยพลงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายคฑาวุธ คะลา ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางสิรินุช ปฐมชาติ ครูชำนาญการ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสุรชัย กุลรัตน์ พนักงานราชการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางกิตติญาพร มุลเมืองแสน ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางเสาวลักษณ์ สวยรูป ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางผ่องใส บัวหุ่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายธนาวุฒิ ใสกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวศิริพร พุทธระสุ ครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายอาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายมนตรี ศรีวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นายมาโนช เชื้อสาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวรุ่งหทัยรัตน์ วันทาพงษ์ ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาววรัญญา ทำคำทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวชนกานต์ ดวนใหญ่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวนิโลบล ประกอบดี ครู โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางกอบกุล ชำนาญหมอ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน ครู โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางศันสนีย์ วงเวียน ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวีระ สระศิริ พนักงานราชการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสุวัฒน์ งามทวี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมหิธรวิทยา
นางศศลักษณ์ สมชื่อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายรณรงค์ คงทวี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นางสาวสุพิชญานันท์ นิสัยกล้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายวิรัติ พนารัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายฤทธิกร มั่นหมาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวนิศารัตน์ สืบสังข์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายกริชชัย เจนสระคู ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ พนักงานราชการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสราวุธ แพงเจริญ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางจันจิรา ผจญกล้า ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุดาพร เกษี ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางปะวินา ใจกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนสังขะ
นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร