ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายสุรชัย กุลรัตน์ พนักงานราชการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายกฤษฎา ทองเชิด ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายอาทิตย์ พรมตวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายขวัญชัย ถึงดี ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายรัชพล อินทร์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายนิรันดร โลกาสา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายกิตติศักดิ์ พันสี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวจิราภรณ์ บาลพูน ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวจิราพรรณ บาลพูน ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจิตญาดา หมื่นเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางลมัย สวัสดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา พรมแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายมนตรี สุดาปัน ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์