ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายชัยพล เผือดจันทึก ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายโสภิณ ผลเจริญ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสนัย ชัยยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางวิทยาคาร
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสมคิด ศรีจำปา ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายภิญญา สุจินพรัหม ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายอนุวัตร กล้าณรงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางศรีวิไล ลับโกษา ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวนงนุช สิทธิสุข ครูเชี่ยวชาญพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวนงนุช สิทธิสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายขวัญชัย ถึงดี ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายสมยศ ใยวัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นางสาวจิราพรรณ บาลพูน ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาวจิราภรณ์ บาลพูน ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวภูรี ยอดณัฐรดี ครู โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายนิรันดร โลกาสา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอธิชา มีสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวรวุฒิ แยบดี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวพัชรา แท่นแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายกิตติศักดิ์ พันสี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายพีระพนธ์ ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสาธิต ตินานพ ครู โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวศิริวรรณ หางสลัด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางหทัยภัทร บุราคร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายสิทธิชัย นิมิตรัตน์ ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายเกรียงไกร คงจันทร์ ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางลมัย สวัสดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา พรมแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายมนตรี สุดาปัน ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสำลี ธนูแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธาตุศรีนคร