ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายณรงค์เดช ชุมสงคราม ครูผู้ช่วย โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายมานะ นุประโคน ครูชำนาญการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายชัยพล เผือดจันทึก ครูชำนาญการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นายโสภิณ ผลเจริญ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายอภิสิทธิ์ ว่องไว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายชัยพล เผือดจันทึก ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนสังขะ
นายพรชัย ซ่ำศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตานีวิทยา
นายมนูชัย เวือนประโคน พนักงานราชการ โรงเรียนตานีวิทยา
นายสนัย ชัยยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางวิทยาคาร
นายเลอศักดิ์ ไชยเทพ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายจตุรงค์ ไชยมูล ครูผู้ช่วย โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายสมคิด ศรีจำปา ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายภิญญา สุจินพรัหม ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายอานนท์ ชินชัย ครู โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นายธีระวุฒ พุทธโค ครู โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายวัชรวิชย์ พระทองสุขสกุล ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสุณี โกยสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางสาวฐานิตตา สวยสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายจำรูญ รสหอม ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางศรีวิไล ลับโกษา ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาววิรากานต์ ไม้จันทร์ดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายถวิล อินทร์ษร พนักงานราชการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายถวิล อินทร์ษร พนักงานราชการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายโชคทรงพล ยอดรัก ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายพนธกร ลำดวนหอม ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายจตุรงค์ ไชยพร พนักงานราชการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายจตุรงค์ ไชยพร พนักงานราชการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายทศพร สีหะวงษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางสาวนงนุช สิทธิสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางจุไรวรรณ หนุนชู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายขวัญชัย ถึงดี ครูชำนาญการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวโกสุม ทิวคู่ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายกิตติพงษ์ คำเสียง ครูผู้ช่วย โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสาวจิราพรรณ บาลพูน ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นายจักรกฤช เกษามา พนักงานราชการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวธีรารัตน์ คงทน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายอณุศักดิ์ จันแสน ครู โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวจิราภรณ์ บาลพูน ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวนิตยา พยัคฆะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางณัฐธยาน์ นอกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายนิรันดร โลกาสา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายปรีชา ชนะชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอธิชา มีสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวรวุฒิ แยบดี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวอำพรรัตน์ ทิพย์สมบัติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายกิตติศักดิ์ พันสี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายกิตติศักดิ์ พันสี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายกิตติศักดิ์ พันสี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายพีระพนธ์ ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายกัณฑ์เอนก บุญลาภ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนเทพ
นายรณชัย รัชนะปกิจ ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางน้ำนิ่ง ทรงกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายพัฒน์ เพชรสุริยา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นายณัฐวุฒิ อุดหนุนชาติ พนักงานราชการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายสาธิต ตินานพ ครู โรงเรียนนาดีวิทยา
นายยงยุทธ การชัญกาศ ครูชำนาญการ โรงเรียนนาดีวิทยา
นายเดชณรงค์ ตะเคียนราม พนักงานราชการ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวดวงนภา ระบือนาม ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวศิริวรรณ หางสลัด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายพุฒิชัย สมัครสมาน ครูชำนาญการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวสุวรรณา คำมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นายนัฐพล เทียงคำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายอัษฎากร ใจหาญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นางสาวพัชรา แท่นแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางลมัย สวัสดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา พรมแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายมนตรี สุดาปัน ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางวัฒนา กิ่งจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพนธกร ลำดวนหอม ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวสำลี ธนูแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธาตุศรีนคร