ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

กิจกรรมผลงาน/โครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางขวัญจิรา วงแหวน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายศรัทธา เชิงหอม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวิตรี ดีประดวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายธนธร สมใจหวัง ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นายประยูร ทองสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายนายสมาน แสนสุภา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวผการัตน์ เต็มเปี่ยม ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวดวงตา เกลียวเพียร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายทนงศักดิ์ อินทร์ชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์