ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางขวัญจิรา วงแหวน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นายศรัทธา เชิงหอม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวิตรี ดีประดวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางจงชญา นวลสะอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอัษฏา นวลสะอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นางสาวเฟื้องฤทัย ชวนชม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายธนธร สมใจหวัง ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นายสุริยะ จิตรจำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลี ครูชำนาญการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาววรรณิศา สุขหาได้ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายนพัฒน์ สมัญญา ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางกาญจนา เมชบุตร ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา