ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวสุชาดา คำขาว ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายสุรชัย กุลรัตน์ พนักงานราชการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายธีระ แหวนหล่อ ครูผู้ช่วย โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสาวสุธินี โสตะวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายกริชชัย เจนสระคู ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวปริศนา สุขเกษม ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางวิทยาคาร
นายวันเฉลิม อุดมทวี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายเอกสิทธิ์ จันทะศิลา ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวอารยา แฟสันเทียะ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางนพาพร ฮึกเหิม พนักงานราชการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นายนวัช หาทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นางคัทริยา บูระพันธ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางละมัย อินทร์แป้น ครู โรงเรียนหนองอียอวิทยา
นางณัฐณิชา วาตุรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ ครู โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายพรชัย สุขแสวง ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายนที ทรงประโคน ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายติกขเวทย์ สมยิ่ง ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายอนุชัย วันศรีรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสมหวัง สุดโสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นายโอภาส เครือมั่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางวิริญญา ดุมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางเยาวรัตน์ พรหมสา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสำรวย พันธ์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นายกิตติศักดิ์​ สิทธิสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาคร วัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางพรทิพย์ เสริมผล ครู โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายจักราวุธ​ สุขพันธ์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายบุญชู ทองแม้น ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางปัญจพร ธรรมนิยม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางกนกวรรณ สมสุระ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางกิตติญาพร มุลเมืองแสน ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายอำนาจ ขาววิเศษ ครู โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสราวุธ แพงเจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางปราโมทย์ คะหาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นายมาโนช เชื้อสาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวนิโลบล ประกอบดี ครู โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นางสาวอนุสสรา หายทุกข์ ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน ครู โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายวีระ สระศิริ พนักงานราชการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางยุพิน บรรเทพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด ครูผู้ช่วย โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางศศลักษณ์ สมชื่อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางพานทอง ไกรทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ พนักงานราชการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาวสาคร ได้รอดดี พนักงานราชการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายปวีณ์กร อัศวภูมิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายณรงค์ชัย ไพรินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวขนิษฐา สมใจ ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพงศ์ศิริ พวงศรีเคน ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธนิกกุล บุญอาจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวสุดาพร เกษี ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางสมพงษ์ เป็นผาสุก ครูชำนาญการ โรงเรียนแร่วิทยา