ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กิจกรรมผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวมลุลี เป็นสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นางสาวนันทพัทธ์ รัตนาวิวัฒน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธร
นายเสมือน มูลดับ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวจริยา รังสูงเนิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายวีระ กองแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสาวศิริลักษณ์ นาทันใจ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายจรัส พิเลิศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวสุภาวดี เสนภูงา ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายกฤษกร สายมณี ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางจุฑามาศ ศรีแก้วกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายบุศกร แก้วยก ครูผู้ช่วย โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสาวปนัดดา อนุเคราะห์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาบัววิทยา
นายกฤษฎา สาแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางสาวปัณณ์ติยา เงางาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางกฤษณา ศรีสังข์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวกนกกาญจน์ สำโรงแสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนแร่วิทยา
นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแร่วิทยา
นางสาวนฤมล พันธ์ศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัตนบุรี
นายปัฐยาภรณ์ จันทไชย ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นายฐปนวัฒน์ มรกต ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาววรัญญา เยื่อจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นายวิเชียร วงศ์ม่วย ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวชวิศา สุริยะงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสังขะ
นายพัฒนศักดิ์ อภัยสม ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนเทพ
นางสาวปวีณา จันทร์น้อย ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายชลิต เมาะราษี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสังขะ
นายชูเกียรติ โสนทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาวปนัดดา สุกใส ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาววลีรัตน์ วงเวียน ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวสุกัญญา ดาศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัตนบุรี
นายปิยะเทพ ใจดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวสุดารัตน์ แซ่ฉั่ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางสาวณัฏฐกันยภรณ์ โสพัฒน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นายพชรพงศ์ นวลศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวฐิตาพร พยุงตน ครูผู้ช่วย โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นายพงศกร โอบอ้อม ครูผู้ช่วย โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นางสาวชุติมณฑน์ โสชัยยันต์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวภัทราวดี ศรีภักดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาววิกัญพร เงานอ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นางสาวสุนิษา สัตบุตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
นายจักรกฤษ นิยมวัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายณัฐิพงษ์ ฟองนวล ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาววรรณฤดี เพียวสูงเนิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา