ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กิจกรรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวอนงค์ภัทร์ ใบบัว ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางวีนัสรา สุนทรงาม ครู โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางสาวกาญจนา สายวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวนลินี ธรรมบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางรสรินทิพย์ คงบริบูรณ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวกานต์พิชชา ปัญญาเหลือ พนักงานราชการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางภูวิภา จันทะเสริม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางสุนิษา เหลืองจรัสสุริยา ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุกานดา ธราจารวัตร ครู โรงเรียนนาดีวิทยา
นายพัทธดณย์ เจริญศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นางสรัลดา พรจินดาสกุล ครู โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร