ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กิจกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางพัสณีย์ บุญยง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางวิไลจิตร นพพิบูลย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางวรรณเพ็ญ ศรีโคตร ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางกวีวรรณ์ อรัญเวศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางครองศรี นามพูน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางภัทรา ประดับศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสุริเยส สุขแสวง ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายถวิล ศรีสุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายเขษม อุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสังเวียน ประคองชื่อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร