ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กิจกรรมการจัดแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายสุรวิทย์ชัย งามชื่นศิริกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร
นางวัชรี กมล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นายศราวุฒิ วงค์คำปัน ครู โรงเรียนรัตนบุรี