ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กิจกรรมการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายขวัญชัย เเก้วเขียว ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุพิชา เสริมศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม พนักงานราชการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางอรทัย แผ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายชัยรัตน์ แสนสุด ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวณภาภัช พอกทรัพย์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวพรสุดา ขุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวชัญญา มันธุภา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวจีระภา นพพิบูลย์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายสวัสดิพงษ์ คงดี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา